Pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o. so sídlom Gemerská 6, 040 11 Košice, IČO: 36 213 268, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka číslo: 13169/V rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby ste rozumeli, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva.

Preto vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.   

Spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o. spracúva osobné údaje na základe zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a  v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (v skratke GDPR).

 

  1. Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti MA Comm. Košice, s.r.o.

V spoločnosti MA Comm. Košice, s.r.o. sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb zákonným a transparentným spôsobom, sú získavané výhradne na legitímne účely v primeranom a presne určenom rozsahu a na základe definovaných právnych základov.

Spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o. má  v Smernici Ochrana osobných údajov určené technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, najmä ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním, ochrany pred poškodením či stratou definované

.

  1. Zákonnosť a doba spracúvania osobných údajov spoločnosti MA Comm. Košice, s.r.o.

Spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o.  získava nasledovné osobné údaje:

meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné údaje.

ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky, resp. za účelom vybavenia vašej požiadavky (kontaktný formulár). Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 12 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. V rámci vybavenia vašej požiadavky cez kontaktný formulár dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom jednania o uzatvorení Zmluvy.

Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom, čo robíme.

 Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

Dobrovoľne nám poskytujete osobné údaje tam, kde Vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii (meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO),  zasielanie noviniek (e-mail), a ďalšie. ·

Údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budeme spracúvať po dobu troch rokov,  alebo do odvolania alebo obmedzenia tohto súhlasu pred uplynutím pôvodne určenej doby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na naše kontaktné údaje.  V takýchto prípadoch zastavíme spracúvanie predmetných údajov na príslušné účely, s výnimkou, ak máme zákonnú povinnosť spracúvať takéto osobné údaje a/alebo ak potrebujeme spracúvať takéto údaje na účely uplatňovania našich práv (vrátane práv iných osôb).  U registrácie na dobu troch rokov s tým, že nová trojročná lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočníte poslednú objednávku.

Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

 

  1. Komu a ako poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje neprenášame tretím stranám.

V rámci spoločnosti MA Comm. Košice, s.r.o.má prístup k Vašim osobným údajom len obmedzený počet zamestnancov. Títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom. Zamestnanci spoločnosti  majú právo spracúvať osobné údaje iba podľa pokynov spoločnosti MA Comm. Košice, s.r.o.a iba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj tretím osobám vrátane:

Spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o. môže v prípade potreby zdieľať osobné údaje aj s externými poradcami (napr. právnikmi, účtovníkmi, audítormi).

Spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o.neuskutočňuje prenos Osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

 

 

  1. Vaše práva.

Osoba poskytujúca osobné údaje má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe : Vezmite prosím na vedomie, že tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami. V niektorých prípadoch nám budete musieť poskytnúť aj dodatočné informácie, aby sme Vám mohli na Vašu žiadosť odpovedať. Za odpoveď na Vašu žiadosť Vám nebudeme účtovať žiadny poplatok, pokiaľ tak neustanovuje zákon. Ak bude takýto poplatok účtovaný, bude primeraný Vašej žiadosti. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

  1. Ochrana údajov

Spoločnosť MA Comm. Košice, s.r.o. chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Vy nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých prostriedkov autentifikácie (napríklad heslá), ktoré používate na prístup na našu webovú stránku.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Vaše údaje sa snažíme chrániť, ale nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na vlastné riziko. Hneď ako obdržíme Vaše údaje, robíme všetko preto, aby sme predišli neoprávnenému prístupu k nim.

  1. Ochrana osobných údajov detí

Na webových stránkach spoločnosti MA Comm. Košice, s.r.o. vedome nezhromažďujeme osobné údaje umožňujúce identifikáciu osôb mladších ako 16 rokov. Ak zistíme, že osoba mladšia ako 16 rokov poskytla svoje osobné údaje, takéto osobné údaje okamžite vymažeme zo svojich serverov, pokiaľ rodič alebo opatrovník neudelil výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov dieťaťa na stanovené účely.

  1. Cookies a widgety sociálnych médií

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a je opäť používaný počas vašich ďalších návštev. Vďaka cookies si navštívenej webovej stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich vykonali, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane, zlepšujú a zjednodušujú Vašej návštevu webu.


Nevyhnutné cookies umožňujú:
- zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu,
- zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.

Funkčné cookies umožňujú:
- zapamätať si vaše prihlasovacie údaje,
- zaistiť bezpečnosť po prihlásení,
- zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,

Výkonnostné cookies umožňujú:
- podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite,
- zvýšenie spokojnosti užívateľa.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahŕňajú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripájate (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkach a stránky, ktoré zobrazujete. Súbor cookies obsahuje tiež jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáha rozpoznať váš prehliadač, keď znovu navštívite naše webové stránky. Rovnako sledujeme, ako vyhľadávate na našich webových stránkach a aký tovar si prezeráte.

Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok, pretože sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nie je teda potrebný Váš súhlas. 

 

Údaje, ktoré spoločnosť získa, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:

Google Ireland,Ltd

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti spoločnosť nevyužíva.

Spoločnosť neovláda cookies z webových stránok tretích strán. Tretie strany zodpovedajú za to, ako fungujú ich cookies a ako sú spracovávané osobné údaje.


Ak nám nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali.

Ak chcete niektoré cookies vymazať už vo vašom počítači, prosím, pozrite si pokyny vo vašom prehliadači tak, že kliknete v jeho menu na „Pomoc”. 
 

Naše webové stránky môžu obsahovať funkcie sociálnych médií: ako napríklad odkaz na Facebook. Tieto funkcie môžu získavať Vaše údaje: ako napríklad IP adresy a webové stránky, ktoré ste navštívili, a môžu umiestňovať cookies za účelom správneho fungovania týchto funkcií. Spracúvanie údajov prostredníctvom interakcie s týmito funkciami sa riadi informáciami o spracúvaní osobných údajov príslušného poskytovateľa týchto funkcií .

Odkazy na iné webové stránky - naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti MA Comm. Košice, s.r.o.. Po kliknutí na odkaz inej webovej stránky budete presmerovaní na webovú stránku tretej strany. Ak navštívite niektorú z uvedených webových stránok, mali by ste si prezrieť informácie o spracúvaní osobných údajov. Nie sme zodpovední za smernice a postupy iných spoločností. Naša Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad a žiadnu zodpovednosť za obsah, postupy a praktiky vo vzťahu k ochrane osobných údajov na stránkach alebo pri službách tretích strán.

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk dvekolesa.sk - špecialista na mestské a retro bicykle / MA Comm. Košice, s.r.o. © 2019